ÚNOSNOST „Z“, „C“ A „S“ PROFILŮ

Tabulky únosnosti ve formátu PDF:
excPrůřezové charakteristiky (PDF, 14 kB)
excZ120-S-EN (PDF, 42 kB) excZ140-S-EN (PDF, 42 kB) excZ180-S-EN (PDF, 42 kB) excZ210-S-EN (PDF, 44 kB)
excZ240-S-EN (PDF, 44 kB) excZ270-S-EN (PDF, 44 kB) excZ300-S-EN (PDF, 44 kB)
excS145-S-EN (PDF, 42 kB) excS175-S-EN (PDF, 42 kB) excS205-S-EN (PDF, 43 kB) excS235-S-EN (PDF, 43 kB)
excS265-S-EN (PDF, 44 kB) excS300-S-EN (PDF, 44 kB)
excC140-S-EN (PDF, 42 kB) excC180-S-EN (PDF,42 kB) excC210-S-EN (PDF, 43 kB) excC240-S-EN (PDF, 43 kB)
excC270-S-EN (PDF, 43 kB) excC300-S-EN (PDF, 43 kB)

Základní předpoklady stanovení únosnosti

Tabulky únosnosti „Z“, „C“ a „S“
profilů jsou řešeny za určitých podmínek působení profilů a současně při uplatnění výpočetních postupů, ze kterých vyplývají následující předpoklady:

 • únosnost „Z“, „C“ a „S“ profilů je řešena postupem dle EN 1993-1-3 s uplatněním rámečkových hodnot dle Národní přílohy gM0=gM1=1,0 pro posouzení vlastního profilu a gMb=1,25 pro posouzení šroubových přípojů profilů k botkám a profilů vzájemně při styku v přesahu;
 • horní pásnice je stabilizována přišroubovanou krytinou (trapézové plechy nebo sendvičové panely);
 • do výpočtu únosnosti je zahrnut i vliv šroubovaných přípojů profilů k botkám a profilů vzájemně při styku v přesahu při standardním řešení styků;
 • délkou pole se rozumí vzdálenost těžišť přípojů k botkám nebo styčníkovým plechům;
 • výpočet únosnosti je proveden pro rovnoměrné zatížení profilu, případně v kombinaci s osovou silou;
 • rovnoměrné zatížení působící jako „tlak“ - u prostého nosníku je tlačena pásnice držená krytinou nebo jako „sání“ - u prostého nosníku je tlačena volná pásnice;
 • osová síla působí jako tlak nebo tah v těžišťové ose „Z“ profilu bez přídavného ohybu;
 • při užití „Z“, „C“ a „S“ profilů jako paždíků je nutné, aby ve svislé rovině byly paždíky podepřeny stěnovým pláštěm.

Popis tabulek únosnosti

 • všechny únosnosti dle MSÚ jsou v tabulkách na řádcích číslo 1 až 4 uvedeny v návrhových hodnotách - porovnáváme s návrhovou hodnotou zatížení profilu;
 • v tabulkách jsou uvedeny únosnosti pro samotné rovnoměrné zatížení a pro kombinaci rovnoměrného zatížení a osové síly NEd = ±15 nebo ±30 kN – pro profily „Z“ o pěti a více polích je osová síla uvažována pouze v krajních polích;
 • v tabelovaných hodnotách únosnosti není zohledněna vlastní tíha samotného „Z“, „C“ a „S“ profilu, vlastní tíhu je nutné zahrnout do rovnoměrného zatížení profilu qEd a qEk [kN/m];
 • maximální zatížení pro limitní deformaci L/200 a L/300 jsou v tabulkách na řádcích číslo 5 a 6 v charakteristických hodnotách (v návrhových hodnotách se součinitelem zatížení gF = 1,0);
 • tabulky lze použít i pro spojité nosníky s různou délkou polí pro maximální rozdíl délek je 25 %; únosnost se vyhledá pro pole největší délky;
 • statické schéma pro „Z“ profil je prostý nosník, spojitý nosník s přesahy o třech nebo čtyřech polích pro stejné velikosti profilu a spojitý nosník o pěti a více polích, kdy je profil krajních polí o stupeň silnější než profil vnitřních polí;
 • statické schéma pro „C“ a „S“ profily je prostý nosník a spojitý nosník o dvou nebo třech polích; rozpětí spojitých nosníků je limitováno maximální výrobní délkou profilu 16 m, protože „C“ a „S“ profily nelze vložit do sebe;

Omezení použití tabulek únosnosti

 • Statický návrh tenkostěnných „Z“, „C“ a „S“ profilů může provádět pouze oprávněná osoba s potřebnými znalostmi v oboru. Statické tabulky nesnímají z oprávněné osoby zodpovědnost za bezpečný návrh. Použitím tabulek únosnosti oprávněná osoba stvrzuje, že je odborně způsobilá návrh provést a že se řádně seznámila se všemi požadavky na způsob návrhu, na technické řešení detailů a na způsob montáže tenkostěnných „Z“, „C“ a „S“ profilů.
 • V tabulkách jsou uvedeny únosnosti „Z“, „C“ a „S“ profilů z materiálu S350GD dodávaných firmou Kovové profily s.r.o. Tabelované hodnoty nelze užít pro žádné profily jiných dodavatelů ani v případě, že by jiné profily byly označeny shodně.