Zateplené pláště

Jako zateplené pláště dodáváme dle požadovaného designu, tepelného odporu, modulu konstrukce – vzdálenosti podpor, protipožárních a akustických požadavků nejčastěji následující systémy:

Sendvičové panely s krytým či přiznaným spojem vyplňované polyuretanem, PIR, IPN či minerální vlnou. Dále sendvičové panely stěnové s vlnitým profilem v exterieru, nosné kazetově stěny, sendvičové panely pochozí, sendvičové panely obrácené pro ploché střechy a designové sendvičové panely, akustické sendvičové panely a sendvičové panely pro zemědělství.

Výhody:

 • rychlá montáž – jeden prvek
 • standardně dobrá tepelná izolace
 • požární odolnost až 180 min. u minerální vlny
 • akustický útlum u panelů s: PUR + PIR do 25 dB, minerální vlna do 32 dB
 • nově panely i s čelem a rastrovou strukturou (Trimo Qbiss)
 • některé panely i pochůzné

Nevýhody:

 • Pozor na rozpony panelů, řada panelů má požární odolnost limitovanou výrazně roztečí podpor, standardně 3–4 m, výjimečně do 6 m
 • Široké budovy – pozor na stavební ošetření napojení
 • Pozor na upevnění panelů o větší tloušťce izolace k nepohyblivé nosné konstrukci (beton apod.). Lépe pak ukotvit přes „agrafu“, aby nedošlo k velice pravděpodobnému nalomení vnějších plechů sendvičových panelů.
 • Minimální spád střechy u panelů 7 % (=4°)
 • Pozor na nutné zohlednění sání větru u vyšších a rozlehlých budov. Sendvičové panely přestávají pak i při relativně malých rozponech často na sání staticky postačovat a je pak nutno doplnit nosnou konstrukci.

Kazetové stěny sestávající z tenkostěnných C-kazet, izolace z minerální či skelné vlny a vnějšího pláště z trapézových či vlnitých profilů, fasádních lamel, fasádních kazet, kompozitních panelů či sendvičových panelů.
V současné době jsou dodávány zejména kazetové stěny s přerušeným tepelným mostem (s distančním šroubem) typu Rockprofil a KI KP Duotherm.

Výhody:

 • výhodné pro vysoké obchodní, výrobní a skladové objekty (zejména staticky, možno odstupňovat tloušťku plechu a tím zvyšovat statickou únosnost při zachování tloušťky pláště)
 • optimální řešení i pro objekty, kde použití sendvičových panelů již ze statických důvodů není vhodné
 • jednoduchá a rychlá montáž, estetický vzhled interiéru
 • bezpaždíkový systém, vnější plášť dle přání
 • hlukový útlum do 54 dB
 • součinitel prostupu tepla U až do 0,175 W/m2K-1
 • protipožární do 45 min při rozponu až 7,5 m.
 • systém Rockprofil požárně vyzkoušen s de facto všemi typy opláštění (ostatní systémy jsou u volby vnějšího prvku omezeny)

Nevýhody:

 • tříkroková montáž
 • problém s tepelnými mosty: klasické provedení ani při tloušťce izolace 200 mm nevyhovuje normě, neboť při započtení tepelných mostů je součinitel prostupu tepla U= jen 0,59 W/m2K-1
 • v současnosti vyřešeny systémy kazetové stěny s předsazenou izolací a distančním šroubem (Rockprofil či KI-KP Duotherm system aj.)
  Zde U=0,28 u izolace 160 mm a kazetě 120/600. U=0,19 až 0,17 při kazetě 160 a izolace 195 mm.

Zateplení

Zateplené pláště je možno rovněž vytvořit použitím oplášťovacích profilů (trapézových a vlnitých, fasádních lamel, fasádních kazet, kompozitních panelů) upevněných přes izolační vrstvu např. z minerální vlny k distančním profilům upevněným na nosnou fasádu. Toto je rovněž cenově nejvýhodnější vnější dodatečné zateplení budov zejména u málo přerušovaných fasád s nejdelší bezúdržbovou životností výrazně přesahující kontaktní fasádní zateplovací systémy. Volbu vnějšího profilu a jeho orientaci je možno zvolit z řady profilů od nejlevnějších trapézových či vlnitých profilů plných či děrovaných profilů až po vysoce esteticky vyznívající speciálně tvarované designové profily volitelných tvarů, fasádních lamel a kazet či dokonce kompozitních panelů či prosvětlovacích panelů.