Názvosloví a termíny

Trapézový profil (Trapézový plech) – je plošný prvek, naohýbaný z plechu na profilovací lince do lichoběžníkového tvaru příčného řezu. Na rozdíl od vlnitých profilů se skládá z rovinných stěn a z ohybů (víceméně ostrohranných). Používají se k nosným účelům i jako fasádní a střešní vnější plášť.

Výška profilu ‑ je teoretická výška profilu od střednice spodní pásnice ke střednici horní pásnice.

Délka vlny – je vzdálenost od nějakého bodu na střednici profilu (např. od osy spodní pásnice) ke stejnému bodu následující vlny.

trapeztechinfo
S
kladebná šířka – je čistá šířka, kterou pokrývá jeden profil v hotové skladbě. Vlastní profil je zpravidla širší o zámek profilu. Číselně se rovná délce vlny profilu vynásobené počtem vln profilu.

Horní pásnice – je horní část jedné vlny mezi stojinami.

Dolní pásnice – je dolní část jedné vlny mezi stojinami.

Stojina profilu
– je ta část vlny profilu ohraničená nahoře horní pásnicí a dole dolní pásnicí profilu. S pásnicemi svírá většinou tupý úhel, výjimečně pravý úhel a u speciálních profilů pro plechobetonové spřažené desky může svírat i ostrý úhel.

Výztuha (pásnice, stojiny) – jsou další ohyby v pásnicích nebo stojině profilu, které díky tomu že snižují náchylnost stěny k boulení, zvyšují únosnost profilů. Výztuhy pásnic bývají tvaru V, U nebo širokého a nízkého lichoběžníku. Běžně jsou orientovány podélně s vlnou, existují ale i trapézové profily s příčnými výztuhami pásnic (jejich únosnost nelze stanovit výpočtem dle EC3). Počet podélných výztuh pásnice může být od jedné do tří, jen výjimečně více. Výztuha stojiny profilu je zpravidla tvaru Z a může být jedna až tři po výšce stojiny.

Hladký profil
– je takový profil, který nemá vyztužené ani pásnice ani stojiny.

Vyztužený profil
– je profil, který má výztuhu v pásnici nebo stojině.

Nosný profil
– je profil, který přenáší vnější zatížení.

Nenosný profil – je profil, který nepřenáší žádné vnější zatížení, nebo jehož namáhání vlivem vnějšího zatížení je hrubě zanedbatelné.

Zámek profilu – je ta část profilu, ve které se dva sousední profily stýkají a navzájem překrývají. V hotové skladbě tvoří podélnou spáru. U střešní krytiny musí být v horní poloze.
Podélná spára – je styk dvou trapézových profilů ležících ve skladbě vedle sebe. Podélná spára u nosných profilů musí být prošroubovaná v předepsaných roztečích (500 mm).

Příčná spára – je délkové napojení dvou trapézových profilů. Přeložení profilů v příčné spáře může být nulové, u kladení nosných profilů „na sraz“, až 300 mm a více u střešních krytin a až 1000 mm u tzv. tuhého spoje. Příčná spára musí ležet nad podporou.

Podélný okraj – je boční ukončení skladby trapézových profilů. Může být „na celý profil“ nebo profil může být po délce dělený. U nosných profilů musí být vždy opatřen okrajovou výztuhou.

Okrajová výztuha – je profil, který eliminuje příčné síly vznikající vlivem zatížení na podélném okraji skladby trapézových profilů.

Lokální výztuha – je lokální vyztužení nezatížených prostupů malých rozměrů max. Ø 300 mm.

Výztuha trapézových profilů – je tenkostěnný ohýbaný profil vhodného tvaru shora vkládaný do trapézového profilu podél obou okrajů prostupu a nahrazující nosnost přerušených trapézových profilů.

Tuhý spoj – je délkové napojení nosných trapézových profilů, které přenáší ohybové momenty i posouvající síly. Jeho správné provedení zmonolitní dva navazující profily tak, jako by byly dodány vcelku na celou délku. Navrhuje se u spojitých nosníků tam, kde z výrobních, dopravních, montážních či jiných důvodů nelze dodat profily vcelku. Musí ho navrhovat statik stavby. Navrhuje se v souladu s DIN 18 807. Tuhý spoj musí ležet v oblasti podpory.

Podpora trapézového profilu – je konstrukce (betonová, ocelová, dřevěná a jiná) na kterou je trapézový profil uložený, do které je kotvený a do které přenáší své podporové reakce. Podpora musí být minimálně předepsané, nebo ve statickém výpočtu uvažované, šířky a v celé této šířce musí být její úložná plocha rovná a hladká a rovnoběžná s rovinou trapézového profilu.

Ztracené bednění – je způsob použití trapézových profilů pro bednění stropních desek apod. Trapézový profil svou nosnou funkci plní pouze po dobu betonáže a tvrdnutí betonu a dále pak nese veškeré zatížení betonová deska a trapézový profil se toho již neúčastní.

Plechobetonová deska – je betonová deska vybetonovaná na speciálním trapézovém profilu, který svým tvarem zaručuje dlouhodobé spřažení betonu s trapézovým profilem. Trapézový profil v desce nahrazuje část nebo veškerou spodní tahovou výztuž a podílí se tak na nosnosti plechobetonové desky po celou její životnost.